Fysiotherapie Melief

Patiëntenervaringen

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze zorgorganisatie en onze zorgverleners. Daarom neemt onze organisatie deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagd.

Qualizorg

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de onafhankelijke onderzoeksorganisatie Qualizorg B.V. De online rapportagetool van Qualizorg B.V. heet Qualiview. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en de resultaten van het onderzoek worden vertrouwelijk verwerkt. Wij stellen uw deelname in het belang van het verbeteren van onze zorgverlening natuurlijk erg op prijs!

Hoe kunt u deelnemen aan het onderzoek?

Wanneer u toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek, ontvangt u tijdens of na het behandeltraject een e-mail, sms of brief van Qualiview (uit naam van onze zorgorganisatie) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 4 à 5 minuten. De vragen gaan onder andere over onze organisatie, de behandeling en het contact met uw zorgverlener. Met het invullen van de vragenlijst, helpt u ons om de dienstverlening binnen onze organisatie te verbeteren!

 

Naast het verbeteren van onze dienstverlening kunnen de geanonimiseerde onderzoeksresultaten gebruikt worden voor onder andere:

  • Het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid, beroepsgroep en toezichthouders;
  • Het opstellen van keuze-ondersteunende informatie voor consumenten, bijvoorbeeld ten behoeve van keuze-informatiewebsites;
  • Ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.
Resultaten van het onderzoek zijn anoniem

Qualizorg ziet erop toe dat uw gegevens worden verwerkt volgens de geldende wet- en regelgeving (waaronder, maar niet uitsluitend, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. De informatie die u via het onderzoek verstrekt wordt door Qualizorg gepseudonimiseerd dan wel geanonimiseerd verwerkt. Daarmee zijn de gegevens niet meer direct tot u te herleiden. Wij als zorgorganisatie, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet op individueel niveau te weten wat u heeft geantwoord. Uw gegevens worden alleen gedeeld met Qualizorg en niet met andere partijen.


Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn. Qualizorg B.V. bewaart de anonieme (of gepseudonimiseerde) onderzoeksdata niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor ze de data heeft verkregen.
De fysiotherapeut vraagt tijdens de intake of behandeling of u akkoord gaat met deelname aan het onderzoek en verwerkt uw keuze in het elektronisch patiëntendossier. U kunt uw keuze te allen tijde wijzigen. Hiervoor neemt u contact op met ons.

Klachtenregeling

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Wij vragen u om uw klacht mondeling of per mail kenbaar te maken. Hierdoor kan gezocht worden naar een passende oplossing. Vindt u dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich richten tot: Klachtencommissie KNGF Postbus 248 3800 AR Amersfoort

Privacyrechten

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan onze zorgorganisatie vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Wij streven ernaar alle rechten van betrokkenen te respecteren en zoveel als redelijkerwijs mogelijk eventuele verzoeken tot uitoefening van die rechten door betrokkenen te honoreren. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren. Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u altijd contact opnemen met ons.

 

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op met onze organisatie via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Qualizorg certificaten

Al sinds 2017 worden wij door onze cliënten beoordeeld door middel van Qualizorg. Wij presenteren hier met trots de samenvatting van de afgelopen jaren.