Fysiotherapie Melief

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website www.fysiomelief.nl, alsmede bij de dienstverlening van Fysiotherapie Melief. Fysiotherapie Melief respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke informatie en verwerking hiervan. Op grond van de AVG wordt Fysiotherapie Melief aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens wij verwerken en wat wij met deze persoonsgegevens doen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Fysiotherapie Melief, dan vragen wij u om persoons- en medische gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons patiëntensysteem en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Het patiëntensysteem is uiterst streng beveiligd.


Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Fysiotherapie Melief. Wij verstrekken uw persoons- en/of medische gegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als wij dit noodzakelijk achten om tot een juiste analyse te komen t.g.v. een juiste behandeling. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het informeren van uw huisarts.

De persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Medische gegevens voor zover bij ons bekend gemaakt door patiënt en/of d.m.v. verwijzing van specialist en/of huisarts.
De AVG-grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Grondslag 1 – Toestemming
Wij vragen mondelinge toestemming aan u voor het gebruiken van uw persoonsgegevens, om bijvoorbeeld te corresponderen met de huisarts ten behoeve van een patiënttevredenheidsonderzoek. Indien toestemming wordt gegeven, dan wordt dit aangevinkt in Intramed.

Grondslag 2 – Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Wij verwerken persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten behandelovereenkomst. Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van uw persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het verstrekken van informatie en advies en juiste zorgbehandeling.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Hier komen wij hieronder op terug.

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De bewaartermijnen​

Fysiotherapie Melief voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter medische gegevens maximaal tot 15 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening en gegevens van werknemers maximaal 7 jaar na uitdiensttreding.

Het register van verwerkingsactiviteiten

Fysiotherapie Melief heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld.

De beveiligingsmaatregelen

Fysiotherapie Melief heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maken wij onder andere gebruik van beveiligde computers en speciale software.

Uw rechten

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht van bezwaar

Wij hebben een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@fysiomelief.nl. Wij zullen dan binnen maximaal 14 dagen reageren.

Cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doen wij voor statische doeleinden om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseren wij zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.


Fysiotherapie Melief gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe onze website gebruik wordt.


De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fysiotherapie Melief heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.


Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk Facebook. In de privacyverklaring van de betreffende bedrijf kunt u zien hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.


Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Fysiotherapie Melief en op onze website. Fysiotherapie Melief kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.


Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!